این اثر از جشنواره هنر ایران حذف شده است و دیگر جز برگزیدگان نیست


 رزومه

  • ستانه مهمان نواز – متولد ١٣٥٤