منتخب دوم هیئت داوران در بخش نقاشی


 رزومه

 • فارغ التحصیل کارشناسی چاپ و نشر، دانشگاه هنر، 1388
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه الزهرا، 1394

نمایشگاه ها

 • نمایشگاه گروهی نقاشی، نگارخانه کمال الدین بهزاد، تیر 1392
 • نمایشگاه گروهی نقاشی، نگارخانه کمال الدین بهزاد، بهمن 1392
 • شرکت در ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر،1392
 • شرکت در نمایشگاه تابلوهای کوچک، گالری آریا، بهمن 1392
 • شرکت در نمایشگاه تابلوهای کوچک، گالری آریا، بهمن 1393
 • شرکت در هشتمین منتخب نسل نو، گالری شیرین، آذر 1393
 • شرکت در نمایشگاه تابلوهای کوچک، گالری آریا، دی 1394
 • نمایشگاه گروهی طراحی«بیجان های معاصر»، گالری هپتا، آبان 1395
 • شرکت در اولین اکسپوی نقاشی، گالری پردیس ملت، بهمن 1396
 • نمایشگاه هنرمندان فردا، گالری باغ کتاب تهران