منتخب دوم هیئت داوران و منتخب دوم مردمی در بخش عکاسی


 رزومه

نمایشگاه گروهی در گالری سایه – آتلوفوبیا ۱۳۹۶ بازار هنر-