منتخب افتخاری هیئت ژوری در بخش نقاشی


 رزومه

  • دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
  • 12 سال سابقه ی تدریس و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی