منتخب سوم رای مردمی در بخش نقاشی


رزومه

  • نسيم نقيبى متولد ١٣٥٧ فارغ و التحصيل كارشناسى ارتباط تصويرى (گرافيك )، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى – سال ١٣٨١
  • عضویت در رشته نقاشى موسسه توسعه هنرهاى تجسمى معاصر

نمايشگاه هاى انفرادى

  • نمايشگاه نقاشى انفرادى در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٠
  • نمايشگاه نقاشى انفرادى در نگارخانه نقش جهان ، تهران ١٣٩٢
  • نمايشگاه نقاشى انفرادى در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٢

نمايشگاه هاى گروهى

  • نمايشگاه گروهى نقاشى ، چهره نقاش ، در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٤
  • نمايشگاه گروهى نقاشى ، طبيعت و طبيعت بيجان ، در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٤
  • نمايشگاه گروهى نقاشى ، نقاشى هاى رنگى ، در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٥
  • نمايشگاه گروهى نقاشى ، نقاشان ش