منتخب دهم هیئت داوران در بخش نقاشی

 


 رزومه

  • سابقه طراحی، نقاشی، چاپ دستی، مجسمه سازی
  • مهندسي كشاورزي