مسابقه عکاسی مسابقه نقاشی خارجی+

بازخورد اختتامیه جشنواره هنر ایران در رسانه ها