بازدید اهالی سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در گالری فرانسه جشنواره